Nóibhéine don Chroí Ró-naofa

April 28, 2021 in News

Nóibhéine don Chroí Ró-Naofa

Is don 9 lá roimh Fhéile an Chroí Ró-naofa, 11 Meitheamh 2021, an Nóibhéine seo. Mar sin tosóidh muid ar an 3 meitheamh. Féadfaidh tú an Nóibhéine a ghuí go príobháideach sa bhaile, sa teaghlach, i ngrúpa paróiste nó in éineacht le comharsana agus cairde.

Is í á dhéanamh agat le daoine eile, féadfaidh duine difriúil an Nóibhéine a threorú gach lá, nó féadfaidh sibh na codanna éagsúla a roinnt orthu siúd a bheidh páirteach. Tá an Nóibhéine seo bunaithe ar mhisin Aspalacht na hUrnaí ar son mhórdhúshláin na Cruinne is na hEaglaise. Cuirfear an nóibhéine seo ar fáil ar Tearmann i bpáirtíocht le Timire an Chroí Naofa.

Tá níos mó cabhair is ábhar d’ár n-urnaí le fáil ar suíomh idirlíon www.timire.ie Urnaí an Phápa / Conair Chroí.

Cuirfear tús leis an Nóibhéine Déardaoin 3ú Meitheamh, Féile Chaoimhín Naofa agus críochnóidh sé Dé hAoine, an 11ú Meitheamh, Féile Chroí Ró-Naofa Íosa.

Réamhrá

Treoir simplí: Ná bíodh aon deifir ort. Léigh an píosa Scriptúir go mall réidh. Stop nóiméad nó dhó aon uair a bhuaileann smaoineamh thú, nó nuair a mhothaíonn tú corraí id chroí. Tabhair aird is gabh buíochas, abair paidir, agus críochnaigh gach lá le Paidir an Nóibhéine.

Paidir an Nóibhéine

A Thiarna Íosa Críost, léirigh tú grá ó chroí dóibh siúd a tháinig chugat ag iarraidh cúnamh. Thaispeán tú dúinn an bealach chun na beatha. Corraíonn do chroí nuair a bhreathnaíonn tú ar do mhuintir. Oscail ár gcroí le go gcloisfimis d’fhocal, go nglacfaimis le do ghrá agus go leanaimis do ghairm. Má chuidíonn sé le mo shlánú féin agus le tógáil do Ríochtsa ar talamh iarraim ort an fabhar seo a leanas: (luaigh an fabhar atá ar d’aigne),

Seo anois mé, a Íosa, díreach mar atáim.
A chroí Ró-Naofa Íosa, is ionatsa a chuirim mo mhuinín.

An Chéad Lá [3 Meitheamh]: I dtús báire bhí Grá ann

Scrioptúr: “Thug mé grá duit le grá síoraí…” (Irimia 31:3) Is é an focal tosaigh, agus an ceann is buaine, sa saol seo againne ná grá síoraí an Athar.

Machnamh: Socraigh síos in áit chiúin. Tabhair chun cuimhne áit id shaol a raibh fáilte romhat ann i gcónaí, áit ar airigh tú compórdach ann. Seo grá an Athair duit. Is Grá é Dia (1 Eoin 4:8): Ní thig Leis gan sinn a ghráú, le grá gan choinníoll. Seo é atá á rá aige linn go seasta.

Paidir: A Íosa, tagann tú inár measc mar chara, agus is mian leat go mbainimis sásamh as do chomhluadar. Glacann tú linn díreach mar atáimid, agus cuireann tú fáilte romhainn gan cheist. Seo anois mé, a Íosa.

An Dara Lá [4 Meitheamh]: An croí daonna, corrach agus dealbh

Scrioptúr: “A Dhia, mo Dhia thú, is tú a iarraim, tá iata tharta ar m’anam chugat… amhail talamh tur tirim gan uisce.” (Salm 63:2)

Machnamh: Tá muid ag tnúth leis an sonas agus á lorg ar go leor bealaigh. Thug Dia an cumas dúinn grá a thabhairt agus a bheith fial flaithiúil. Ach ró-mhinic airímid bocht agus caillte de bharr gan a bheith in ann teacht ar teacht ar shíocháin croí.

Paidir: A Íosa, is main leat go mbainimis sásamh as do chomhluadar. Cuireann tú cosán chreidimh & urnaí romhainn, cosán ina mbeidh laige ár gcroí ar an mbua is mó chun teagmháil leat atá umhal ó chroí. Seo anois mé, a Íosa.

An Tríú Lá [5 Meitheamh]: Saol Breoite

Scrioptúr: “Rinne mo phobalsa coir dhúbailte: thréig siad mise, foinse an uisce bheo, agus thochail siad tobáin mhóra dóibh féin, tobáin phollta nach gcoinníonn uisce”. (Irimia 2:13)

Machnamh: Féach ar áilleachta an domhain. Ach tá an saol seo gonta ag contrárachtaí pianmhara a tharraingíonn bás agus fulaingt. Tá an lag is an duine soghonta brúite faoi chois ag na buataisí móra. Ídítear acmhainní an nádúir.

Paidir: A Thiarna Íosa, tá barraíocht brón is uaigneas ann. Ach san achainí againne ar son na síochána agus an chirt cloisimid guth do Athar ár nglaoch ar ais chuige. Coinnigh mé id chomhluadar i gcónaí, agus ná scaoil mé uait go brách.

An Ceathrú Lá [6 Meitheamh]: Cuireann an tAthair a Mhac uaidh le slánú a dhéanamh

Scrioptúr: “Féach an nuacht atá á cur i gcrích agam, tá sí ag gobadh amach, nach léir daoibh é?” (Íseáia 43:19).

Machnamh: Nílimidne tréigthe ag an Athair. Tá a ghrá curtha in iúl dúinn go minic Aige, agus anois arís trína Mhac Íosa, an Críost (cf Eabhraigh 1:1). Ann, tá ár gcoireanna maite. Ann, chuaigh an Athair i bpáirt linn in ár stair leis an domhain a athnuachan. Ann agus ionainne tá Spiorad Dé ag feidhmiú sa saol, ag giniúint rud úr.

Paidir: A Íosa ghrámhair, tháinig tú inár measc chun an bac a choiníonn daoine uaitse agus óna chéile a leagan. Tabhair dúinn grásta a bheith buíoch as do mhaithiúnas. Oscail ár gcroí le go mbeimid in ann aon ghortú atá ag brú orainn a mhaitheamh agus guím anois go speisialta ar son.

An Cúigú Lá [7 Meitheamh]: Tugann Sé a chairde orainn

Scrioptúr: “Ná bíodh eagla ort, óir tá tú fuascailte agam; (ghlaoigh mé ort i d’ainm, agus is liomsa thú) …mar is luachmhar thú i mo shúile, is mór liom thú agus is mór é mo chion ort.” (Íseáia 43: 1 agus 4).

Machnamh: Tugann Íosa Críost a chairde orainn agus tugann Sé cuireadh dúinn cúnant dlúth grá a cheangal Leis. Tá Sé beo agus ár dtarraingt chuige féin, sinne a bhfuil grá a chroí aige dúinn. Tabharfaidh cairdeas le Críost orainn an saol a fheiceáil lena shúilesean.

Paidir: A Íosa dhil, toisc gur duine dínn féin tú, tuigeann tú gach a tharlaíonn in ár gcroí. Oscail ár gcroíthe go n-aithnímid go bhfuil tuiscint agat orainn i gcónaí. Cuir i gcuimhne dom féin nach bhfuil mé liom féin am ar bith.

An Séú Lá [8 Meitheamh]: Maireann Críost ionainn

Scrioptúr: “An lá sin aithneoidh sibh go bhfuilimse i m’Athair agus go bhfuil sibhse ionamsa, agus mise ionaibh.” (Eoin 14:20)

Machnamh: I ngeall ar a ghrá gan teorainn dúinn, is mian le Dia cónaí inár gcroíthe. Is chuige seo muid. Is chuige seo a threoraíonn an Spiorad sinn. Iarraimis é le croí umhal. Tugtar an comhaontú seo le Críost dúinn tríd an Eocairist.

Paidir: A Thiarna Íosa, níl sé éasca dúinn áit shuaimhneach nó an t-am a fháil chun comhrá leat féin nó led Athair. Ach tá gá againn leis seo. Tabhair dom an deis fiú cupla nóiméad – a chaitheamh id theannta. Seo anois mé, a Íosa, díreach mar atáim.

An Seachtú Lá [9 Meitheamh]: Ofrálaimid ár mbeatha in éineacht Leis-sean

Scrioptúr: “Deirimse …gur mó a chaith an bhaintreach bhocht seo isteach ná mar a chaith aon duine eile dár chaith ann…chaith sise isteach as a huireasa a raibh aici go léir, a cuid den saol.” (Marcas 12 : 43 – 44)

Machnamh: Má dhruidimid níos dlúithe le Críost faighimid amach go bhfuil ár saol fóinteach do dhaoine in ainneoin ár laige agus ár lochtanna. Nuair is léir dúinn gur roghnaigh Sé sinn agus go gcónaíonn Sé ionainn, líonann sé sin muid le buíochas, cuireann ar ár gcumas freagairt dó is ár saol féin a ofráil trín ofráil laethúil agus paidir beag pearsanta.

Paidir: A Íosa shéimh, tagann tú inár measc mar sheirbhíseach, ag freastal ar dhaoine eile i gcónaí. Tabhair grásta dúinn ár mbeatha a chaitheamh ar an gcaoi chéanna. Tabhair dúinn go mbeimid tuisceanach do dhaoine eile agus réidh cabhrú leo in am an ghátair.

An tOchtú Lá [10 Meitheamh]: Misean Trua

Scrioptúr: “Tá spiorad an Tiarna ionam… de bhrí go ndearna an Tiarna mé a choisreacan chun dea-scéala a bhreith liom chuig na dearóile, chun cóir leighis a chur ar chroíthe brúite” (Íseáia 61:1)

Machnamh: Is mian le Dia, Athair Íosa agus ár nAthair, a thaise a chur in iúl don saol trínne.. Tugtar cuireadh dúinn ár gcuid féin a dhéanamh d’amharc grámhar an Athar ar an gcine daonna agus gníomhú le Croí Íosa Críost. Tugtar cuireadh dúinn pobail ó chultúir agus ó thraidisiúin chreidimh éagsúla a thabhairt le chéile trí urnaí agus gníomhartha, agus oibriú le fulaingt na muintire a mhaolú.

Paidir: A Thiarna Íosa, agus muid ag machnamh ar do bheatha is ar do bhás inniu, aithímid an grá iontach gan teorainn a sháraíonn gach olc agus fiú an bás féin. Seol do ghrá isteach im chroí, sa gcaoi go mbeidh mé in ann do sholas a lonnrú imeasc an dorchadais go léir. Seo anois mé, a Íosa.

An Naoú Lá [11 Meitheamh]: Líonra domhanda urnaí

Scrioptúr: “Sibhse a mheabhraíonn ár gcás don Tiarna, níl sos i ndán daoibh – agus ná tugaigí sos dósan nó go gcuire sé Iarúsailéim ar bun ina duan molta dó go deo ar talamh.” (Íseáia 62 :1.6-7)

Machnamh: Is líonra domhanda urnaí é Aspalacht na hUrnaí a théann chun fónaimh d’ intinní míosúla an Phápa. Sonraíonn na hintinní seo fíor-dhúshláin don chine daonna agus don Eaglais agus cuireann siad in iúil na rudaí atá ag déanamh tinnis don Phápa. Tá uainn go dtreoróidh siad luí ár n-urnaí is ár ngníomhaíochta i rith na míosa.

Paidir: A Chroí Ró-Naofa Íosa, a Chara liom, gabhaimid buíochas ó chroí leat as an ngrá atá agat dúinn. Tabhair dúinn comhoibriú leat i do mhisean is an líonra seo a chruthú trín ár n-ofráil laethúil pé áit nó staid ina bhfuil cúrsaí againn ag an bpointe sin. Seo anois mé, a Íosa, díreach mar atáim.

Chun tuilleadh cabhrach a fháil don Nóibhéine seo is do Aspalacht na hUrnaí, féach www.timire.ie/urnai-an-phapawww.popesprayer.va.